一种 Admin UI 设计思路——兼谈Admin UI的自动生成

后台管理很多都是在简单的增删改查,本文讨论的就是如何自动生成增删改查的界面。

对于创建、修改工作,大部分时候我们都需要使用表单。一个普通的表单负责前端验证、简单错误提示,并将数据发送到后端。但是编写这样的代码并不愉快。
首先,创建表单和编辑表单在很大概率上是一样的,或者差异比较小的,起码验证逻辑、错误提示的规则配置是几乎一致的。其次,为每个模型都去编写创建界面/编辑界面/删除界面/查询界面,非常琐碎、耗时。
我们的目标就是要尽可能地少些代码,尽可能地多自动生成增删改查的管理界面。

从普通的视图组件说起

PlainForm

必须只包含视图内容,不得含有任何远程交互代码,甚至不得含有任何远程交互的意图。必须提供 initialValues 属性,来设置初始值。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
// 一个纯粹的视图组件,将来可以用于新增或者编辑角色模型
class PlainAddOrEditForm extends React.Component{
constructor(props){
super(props);
}

render(){
const {getFieldDecorator,getFieldsError, getFieldError, isFieldTouched,validateFields}=this.props.form;
const hasFieldError=(fieldname)=>isFieldTouched(fieldname) && getFieldError(fieldname);
const hasErrors=(fieldsError)=>Object.keys(fieldsError).some(field => fieldsError[field]);
const FormItem=Form.Item;
return (
<Form >
<FormItem label='角色名' validateStatus={hasFieldError('name')} help={hasFieldError('name')||''} >
{
getFieldDecorator('name',{
rules:[{required:true,message:'角色名必填'}],
initialValue:this.props.initialValues.name,
})(
<Input placeholder='角色名' />
)
}
</FormItem>

<FormItem label='描述' validateStatus={hasFieldError('description')} help={hasFieldError('description')||''} >
{
getFieldDecorator('description',{
rules:[{required:true,message:'角色描述必填'}],
initialValue:this.props.initialValues.description,
})(
<Input placeholder='description' />
)
}
</FormItem>

</Form>);

}
}

PlainViewComponent

PlainForm可以不经过嵌套直接使用(为了方便,将之表示为 PlainForm组件 )。
我们大可以在其中加入button控制其提交,但是这会带来代码复用的问题。因为这相当于假定这个表单已经有了一个我们定义的提交按钮了。如果我们需要在对话框中显示这个表单,当点击对话框右下侧的取消按钮,我们希望什么也不做,关闭对话框;当我们单机对话框右下侧的确定按钮,表单会进行提交。这样我们就有了两个提交按钮,这无疑很扯蛋。

为了更好的代码复用,一个更好的办法是让PlainForm本身不包含提交或者取消这类控制指令的视图元素,而是PlainForm嵌套在其他组件中 (表示为聚合PlainForm的纯视图组件)。
一个最简单的例子是:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
class PlainAddOrEditFormWithSubmitButton extends React.Component{
constructor(props){
super(props);
}
render(){
return <div>
<PlainAddOrEditForm form={this.props.form} initialValues={this.props.initialValues}/>
<Button htmlType="submit" type="primary" onClick={this.props.onOk}> 提交 </Button>
</div>;
}
}

在这里我们组合了一个新的组件,注意作为PlainFormPlainAddOrEditForm组件并不含button元素。为了设置对用户点击提交按钮时的响应,我们添加了一个Button组件,然后将其onClick属性设置为由父组件传递的props.onOk

为了表示方便,把PlainForm组件或者聚合PlainForm的纯视图组件统称为PlainViewComponent

无论如何,PlainViewComponent都不应该包含任何的服务端交互意图;作为补偿,必须对外暴露这样几个props

 • initialValues : 设置初始值
 • onOk : 钩子函数,作为提交表单时触发的 callback
 • onCancel : 钩子函数,作为取消表单时触发的 callback

表单验证、错误提示

既然PlainViewComponent只负责显示,那么如何控制其表单验证逻辑、错误提示呢?
这块工作可以剥离出来,我们可以根据PlainViewComponent和相应的字段验证规则、错误提示等配置信息,自动生成一个包装组件。最后利用包装组件对表单进行验证、错误提示、提取当前值。

所幸这块工作已经有人替我们想到了,由 antd.Form.create()(PlainViewComponent)可以完成这种工作。包装生成的新组件,会被注入form属性。从而可以控制表单的验证、错误显示和提取当前值操作。

为了方便,把表示为这种经过包装的组件称之为DecoratedFormComponent

用于创建模型的表单

既然已经有了以上PlainViewComponent机制,让我们先来编写一个用于创建模型的表单来热热身:

假设我们有:

 • 一个model定义,其中model.methods.create()方法定义了如何与服务器交互创建一个新的模型对象。
 • 一个经过包装的DecoratedFormComponent表单组件AddOrEditForm

则一个跟远程服务器通讯的的用于添加模型的表单,可以写成这种形式:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
class AddForm extends React.Component{
constructor(props){
super(props);
this.formRef=null;
}

onOk(){
return this.formRef.validateFields((err,value)=>{
if(!err){
model.methods.create(value)
.then(resp=>{
message.success(`创建成功`);
this.formRef.resetFields();
})
.catch(e=>{
message.error(`失败`+e);
});
}
});
}

render() {
return <AddOrEditForm ref={form=>this.formRef=form} onOk={this.onOk} /> ;
}
}

看起来很傻对不对?绕了一大圈,却只是为了一个用于创建模型的表单,为什么要这么麻烦?

但是仔细观察上面这段代码,我们会发现,我们编写的这个组件除了依赖modelDecoratedFormComponent,其他完全都是样板代码!所以,根据DRY原则,我们可以编写这样一个函数:

1
(model,AddOrEditForm)=>AddComponent

以后只要针对具体的模型提供model定义、和AddOrEditForm即可动态生成表单。为了方便,我们还可以编写一个用于创建默认的AddOrEditForm的函数:

1
createDecoratedAddOrEditForm(PlainAddOrEditForm) => DecoratedFormComponent

这样,就可以利用PlainAddOrEditForm创建一个DecoratedFormComponent,再加上一个model定义,我们就可以自动生成最终的添加模型的表单。

Datagrid

有了上面的思路,我们可以轻而易举封装出一个通用的Datagrid组件,其基本功能包括:

 • 列表显示
 • 每行最后一列可以针对当前行执行相应操作
  • 删除当前行记录 :有对话框确认
  • 修改当前行记录 :保持页面不跳转,弹出对话框,编辑当前行记录
 • 带分页功能

此外,还可以添加排序、筛选功能。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
class List extends React.Component{

constructor(props){
super(props);
this.state={
data:[], // 当前数据源
pagination:{}, // 当前分页
loading:true, // 表格是否正在加载,用于控制动画
currentRecord:{}, // 执行操作时的当前行记录
editModalVisible:false, // 编辑表单是否可见
};
// 对 编辑表单组件 的引用
this.editForm=null;
// bind `this`
this.onTableChange=this.onTableChange.bind(this);
this.onRemove=this.onRemove.bind(this);
this.onEditFormSubmit=this.onEditFormSubmit.bind(this);
this.onEditFormCancel=this.onEditFormCancel.bind(this);
}

/**
* 当表单发生分页变化、过滤器变化、或者排序器变化时,应该从服务器重新加载数据
* @param {*} pagination
* @param {*} filters
* @param {*} sorter
*/
onTableChange(pagination, filters={}, sorter={}) {
const {pageSize,current}=pagination;
return model.methods.list(current,pageSize /* ,condition */)
.then(result=>{
const {count,rows}=result;
const pagination = Object.assign({}, this.state.pagination );
pagination.total = count;
this.setState({ loading: false, data: rows, pagination, });
});
}

onRemove(record){
return model.methods.remove(record.id)
.then(resp=>{
console.log(resp);
message.warning('删除成功');
})
// 刷新数据源
.then(_=>{
return this.onTableChange(this.state.pagination);
});
}

onEditFormSubmit(){
return this.editForm.validateFields((err,values)=>{
if(!err){
const {id}=this.state.currentRecord;
model.methods.update(id,values)
.then(resp=>{
message.success(`修改成功`);
console.log(resp);
this.setState({editModalVisible:false},()=>{
// 刷新数据源
this.onTableChange(this.state.pagination);
});
})
}
});

}

onEditFormCancel(){
this.setState({editModalVisible:false});
}

componentDidMount(){
this.setState({loading:true},()=>{
return this.onTableChange(this.state.pagination);
});
}
render() {
const {Column,ColumnGroup}=Table;
const fields=model.fields;
return (<div>
<Table dataSource={this.state.data} pagination={this.state.pagination} loading={this.state.loading} onChange={this.onTableChange} >
{ Object.keys(fields).map(k=>{
const field=fields[k];
return <Column title={field.title} key={k} dataIndex={k} />;
}) }
<Column title='操作' key='action' render={(text, record) => (
<span>
<a onClick={()=>{this.setState({editModalVisible:true,currentRecord:record});return false; }} >修改</a>
<span className='ant-divider' />
<Popconfirm title='确认要删除吗' okText='是' cancelText='否' onConfirm={() => { this.onRemove(record); }} >
<a href='#'>删除</a>
</Popconfirm>
<span className='ant-divider' />
</span>)} />
</Table>

<AddOrEditFormModal ref={form=>this.editForm=form} visible={this.state.editModalVisible}
initialValues={this.state.currentRecord}
onOk={this.onEditFormSubmit}
onCancel={this.onEditFormCancel}
/>

</div>);
}
}

在这里,基于和上面同样的设想,我们把变化的部分提取到了modelAddOrEditFormModal这个DecoratedFormComponent中,从而可以创建这样形式的API

1
(model,AddOrEditFormModal)=> DatagridComponent;

为各种模型自动生成一个Datagrid组件。为了方便,我们还可以编写一个用于创建默认的AddOrEditForm的函数:

1
createDecoratedAddOrEditForm(PlainAddOrEditForm) => DecoratedFormComponent

这样,就可以利用PlainAddOrEditForm创建一个DecoratedFormComponent,再加上一个model定义,我们就可以自动生成最终的模型Datagrid组件。

Admin UI 的自动生成

为了方便,我们可以设计一个通用的tiny-admin模块,其基本结构为:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

// 默认提供的 DecoratedFormComponent 对象,有两个工厂函数,用于创建普通AddOrEdit表单、和带Modal表单
export const defaultDecoratedForm={

createDecoratedAddOrEditForm:function(PlainAddOrEditForm){/**/},

createDecoratedAddOrEditFormModal:function(PlainAddOrEditForm){/**/},
};export function addform(model,AddOrEditForm){/**/},

export function datagrid(model,AddOrEditFormModal){/**/ },

然后针对具体的模型编写modelPlainAddOrEditForm就可以自动生成后台了。

示例

比如对于一个角色模型,有角色名、和描述两个字段。

PlainAddOrEditForm定义为:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

class PlainAddOrEditForm extends React.Component{
constructor(props){
super(props);
}


render(){
const {getFieldDecorator,getFieldsError, getFieldError, isFieldTouched,validateFields}=this.props.form;
const hasFieldError=(fieldname)=>isFieldTouched(fieldname) && getFieldError(fieldname);
const hasErrors=(fieldsError)=>Object.keys(fieldsError).some(field => fieldsError[field]);
const FormItem=Form.Item;
return (
<Form >
<FormItem label='角色名' validateStatus={hasFieldError('name')} help={hasFieldError('name')||''} >
{
getFieldDecorator('name',{
rules:[{required:true,message:'角色名必填'}],
initialValue:this.props.initialValues.name,
})(
<Input placeholder='角色名' />
)
}
</FormItem>

<FormItem label='描述' validateStatus={hasFieldError('description')} help={hasFieldError('description')||''} >
{
getFieldDecorator('description',{
rules:[{required:true,message:'角色描述必填'}],
initialValue:this.props.initialValues.description,
})(
<Input placeholder='description' />
)
}
</FormItem>

</Form>);

}
}

相应的model定义为:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
const model={
name:"role",
fields:{
"name":{
title:'角色名',
},
"description":{
title:"角色描述",
},
},
methods:{
create:function(record){
const {name,description}=record;
return createRole(name,description);
},
remove:removeRole,
update:function(id,record){
const{name,description}=record;
return updateRole(id,name,description);
},
list:listRoles,
}
};

生成一个用于创建角色的表单:

1
2
const AddOrEditForm=defaultDecoratedForm.createDecoratedAddOrEditForm(PlainAddOrEditForm);
const AddForm=addform(model,AddOrEditForm);

生成一个用于管理角色的Datagrid

1
2
const AddOrEditFormModal=defaultDecoratedForm.createDecoratedAddOrEditFormModal(PlainAddOrEditForm);
const DG=datagrid(model,AddOrEditFormModal);

主从式二级联动表单demo